วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนวทางความร่วมมือภาครัฐ และเอกชน (Public Private Parnership:PPP) และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันไก่พื้นเมือง