วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis) โครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน


แนวทางความร่วมมือภาครัฐ และเอกชน (Public Private Parnership:PPP) และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันไก่พื้นเมือง


“นิลล้านา” ไก่พื้นเมืองรสชาติที่แตกต่างการรับรู้ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ


โภชนาการที่แตกต่างของไก่ประดู่หางดำการวิเคราะห์ตำแหน่งทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ ในตลาดระดับกลาง และบน

การประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ "นิลล้านนา" ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรมืออาชีพ