วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis) โครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน


แนวทางความร่วมมือภาครัฐ และเอกชน (Public Private Parnership:PPP) และการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันไก่พื้นเมือง


“นิลล้านา” ไก่พื้นเมืองรสชาติที่แตกต่างการรับรู้ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ


โภชนาการที่แตกต่างของไก่ประดู่หางดำการวิเคราะห์ตำแหน่งทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ ในตลาดระดับกลาง และบน

การประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ "นิลล้านนา" ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรมืออาชีพ
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การตลาดขายตรง (Direct sale) ของเกษตรกรไก่พื้นเมืองมืออาชีพ

     โครงการ "ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน" สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ของเกษตรกรรายย่อย ให้สร้างเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งตลาดหลักของเกษตรกร คือตลาดท้องถิ่นที่มีความต้องการการบริโภคไก่พื้นเมือง
     การสร้างตลาดด้วยวิธีการขายตรงแก่ผู้บริโภคเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ กรณี กลุ่มเกษตรกรเมืองสามหมอก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยห้าง อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย

นำเสนอโดย
โครงการ "ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน"
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทร. 086-4209651, 086-4285364, 081-9517391
เบอร์โทรศัพท์/ แฟกซ์  053-326259
E-mail /facebook :  kaipradoo_cm@hotmail.com


แนวทางการพัฒนาการตลาด ผลิตภัณฑ์นิลล้านนา ในโครงการ"ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน"
นำเสนอโดย
โครงการ "ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน"
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทร. 086-4209651, 086-4285364, 081-9517391
เบอร์โทรศัพท์/ แฟกซ์  053-326259
E-mail /facebook :  kaipradoo_cm@hotmail.com"ไข่ไก่นิลล้านนา" ไร้คู่แข่งในตลาดบน
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ (ตลาดระดับบน และกลาง)

รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล

โครงการ"ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน" ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมีแผนการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ และมุ่งเน้นการสร้างตลาดในระดับบนและกลางเป็นตลาดเป้าหมายของเกษตรกรในระยะยาว ทั้งนี้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต และการตลาดอย่างเป็นระบบได้
................................................................................................


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

"นิลล้านนา" ไก่ประดู่หางดำสู่เส้นทางเศรษฐี

รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ผู้ประสานงานโครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ "นิลล้านนา" เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำให้เกษตรกร และผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาด และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค

มติชน "เส้นทางเศรษฐี"

ความเป็นอัตลักษณ์ของ "นิลล้านนา" ไก่ประดู่หางดำ

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์


ที่มา: มติชน เส้นทางเศรษฐี ฉบับที่ 325 ปักษ์หลังพฤษภาคม 2556สามารถเข้าไปได้ที่ www.facebook.com/kaipradoohangdum.chiangmai.5
keyword:โครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน,
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล, ไก่ประดู่หางดำ, นิลล้านนา, Ninlanna, Thai black tail

กว่าจะมาเป็น "นิลล้านนา"

     รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล

โครงการ"ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน" ได้สนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการฯ ขอเชิญชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับไก่พื้นเมือง "นิลล้านนา" พันธุ์ประดู่หางดำ

"นิลล้านนา"


การศึกษา และการเผยแพร่


การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายห้างสรรพสินค้า


การติดต่อตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้า


ห้างสรรพสินค้าที่วางจำหน่าย


แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "นิลล้านนา"สามารถเข้าไปได้ที่ www.facebook.com/kaipradoohangdum.chiangmai.5

keyword:โครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน, 
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุลไก่ประดู่หางดำนิลล้านนา, Ninlanna, Thai black tailผลิตภัณฑ์ "นิลล้านนา" สู่การทำตลาดในห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเกษตรกร

รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล 


1.ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ ภายใต้ชื่อการค้า “นิลล้านนา” และโลโก้สัญลักษณ์ที่ใช้เอกลักษณ์ของพันธุ์ที่มีลักษณะเด่น แข้ง ขา และขนสีดำ การเลี้ยงด้วยหญ้า และอาหารหยาบธรรมชาติ
2.ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ไข่ไก่ ไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ของกลุ่มเกษตรกรโครงการ ประกอบด้วย

-กลุ่มเกษตรกรดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


-กลุ่มเกษตรกรแม่ออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำแช่แข็งที่จำหน่าย บริษัทตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด 
4 สาขา (ห้างสรรพสินค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขามีโชคพลาซ่า, นวนัฐ, นิ่มซิตี้, กาดฝรั่ง) ในจังหวัดเชียงใหม่
ของกลุ่มเกษตรกรดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว และกลุ่มเกษตรกรแม่ออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำแช่แข็งที่จำหน่าย  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
2 สาขา (ตลาดคำเที่ยง,  หางดง) ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ของกลุ่มเกษตรกรดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว และกลุ่มเกษตรกรแม่ออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

-กลุ่มเกษตรกรบ้านศรีงาม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ไข่ไก่ประดู่หางดำ ที่จำหน่าย บริษัทตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด 
3 สาขา (ห้างสรรพสินค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขามีโชคพลาซ่า, นวนัฐ, นิ่มซิตี้) ในจังหวัดเชียงใหม่
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านศรีงาม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

-กลุ่มเกษตรกร อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ไก่ประดู่หางดำชำแหละครึ่งตัว จำหน่ายที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย และไส้อั่วไก่นิลล้านนา จำหน่ายงานประจำปีพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย


สามารถเข้าไปได้ที่ www.facebook.com/kaipradoohangdum.chiangmai.5

keyword:โครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน,
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล, ไก่ประดู่หางดำ, นิลล้านนา, Ninlanna, Thai black tail