วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การขยายตลาดผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ (ตลาดระดับบน และกลาง)

รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล

โครงการ"ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน" ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมีแผนการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ และมุ่งเน้นการสร้างตลาดในระดับบนและกลางเป็นตลาดเป้าหมายของเกษตรกรในระยะยาว ทั้งนี้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิต และการตลาดอย่างเป็นระบบได้
................................................................................................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น